Over Dejond

Werken bij Dejond

Nederlands | Français | English
nonferrometalen home
 

Algemene voorwaarden Dejond nv.


1. ALGEMEEN

1.1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op
- alle offertes uitgaande van DEJOND nv,
- alle bestellingen geplaatst bij DEJOND nv,
- alle orderbevestigingen uitgaande van DEJOND nv en
- meer algemeen alle verkoop- en koopovereenkomsten – gesloten door DEJOND nv.

1.2. Deze algemene voorwaarden prevaleren op eventuele strijdige voorwaarden van de Klant.

1.3. Door een bestelling te plaatsen aanvaardt de Klant onherroepelijk en onvoorwaardelijk de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de door hem geplaatste bestelling.

1.4. Een verwijzing naar een artikel of een subartikel is een verwijzing naar een artikel of subartikel van deze algemene voorwaarden.

1.5. Onder “werkdag” wordt begrepen elke dag van de week, met uitzondering van de zaterdag, de zondag en de Belgische officiële feestdagen.

1.6. Mededelingen worden geacht ontvangen te zijn,

1.6.1. ingeval van verzending per aangetekende post, twee werkdagen na de verzending
1.6.2. ingeval van verzending per aangetekende post met ontvangstbevestiging, de dag waarop de mededeling daadwerkelijk is ontvangen
1.6.3. ingeval van verzending per e-mail, het ogenblik waarop de geadresseerde de ontvangst van de e-mail bevestigt
1.6.4. ingeval van verzending per fax, het ogenblik waarop de geadresseerde de ontvangst van de fax bevestigt
1.6.5. ingeval van overhandiging per drager, het ogenblik waarop de mededeling daadwerkelijk wordt overhandigd.


2. OFFERTES, ORDERBEVESTIGINGEN EN PRIJZEN

2.1. Algemeen

2.1.1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zijn alle offertes van DEJOND nv louter informatief en niet bindend. De algemene voorwaarden van de Klant kunnen niet beschouwd worden als een dergelijke andersluidende schriftelijke overeenkomst.

2.1.2. Onverminderd de toepassing van artikel 2.1.1 zijn alle offertes geldig zolang de in de offerte vermelde termijn niet verstreken is. Indien de offerte geen geldigheidsduur vermeldt, geldt een termijn van één (1) dag.

2.1.3. Een bestelling is bindend voor DEJOND nv, indien en voor zover DEJOND nv de bestelling schriftelijk heeft aanvaard.

2.1.4 De prijzen en kosten vermeld in de offertes en bestellingen zijn louter informatief en in geen enkel opzicht bindend voor DEJOND nv, tenzij tussen partijen een andersluidende schriftelijke overeenkomst werd gesloten. De algemene voorwaarden van de Klant kunnen niet beschouwd worden als een dergelijke andersluidende schriftelijke overeenkomst. DEJOND nv behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaandelijk bericht de prijzen aan te passen, bijvoorbeeld - doch niet uitsluitend - ingeval van schommeling in een of meerdere componenten van de kostprijs, doch met uitsluiting van een prijsherziening in functie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of van enig ander indexcijfer.

2.2. Extra voorwaarden voor levering van blindklinkmoeren buiten België

2.2.1. De voorwaarden vermeld onder 2.1. gelden onverminderd in geval van levering van blindklinkmoeren buiten België.

2.2.2. DEJOND nv behoudt zich het recht voor om een bestelling geheel of gedeeltelijk te weigeren zonder dat DEJOND nv hiervoor enige toelichting verschuldigd is. De Klant kan geen aanspraak maken op enige vorm van vergoeding indien DEJOND nv zijn bestelling geheel of gedeeltelijk zou weigeren.

2.2.3. Een wijziging, opschorting of annulering van de bestelling is slechts bindend voor DEJOND nv indien en voor zover DEJOND NV deze wijziging, opschorting of annulering schriftelijk aanvaardt. In geval van wijziging, opschorting of annulering moet de Klant DEJOND nv vergoeden voor alle kosten die DEJOND nv heeft gemaakt, zoals bijvoorbeeld - doch niet uitsluitend - de kosten aangaande specifieke uitrustingen, ontwerpkosten, uitgaven i.v.m. arbeidskrachten en leveringen, gereedschap, enz. en voor alle directe en indirecte schade die hieruit voortvloeit, zoals bijvoorbeeld - doch niet uitsluitend - problemen bij de verkoop van de stock. In voorkomend geval moeten deze kosten en schade worden verhoogd met de door DEJOND NV gederfde winst. Onverminderd het recht van DEJOND nv de werkelijk geleden schade te doen vergoeden, is de Klant in geval van wijziging, opschorting of annulering in ieder geval een minimale en niet-herleidbare forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15 % van de verkoopprijs.

2.2.4. Behoudens anders vermeld worden de prijzen uitgedrukt in EURO per 1000 stuks.

2.2.5. De prijzen zoals vermeld in de prijslijst van DEJOND nv die van kracht is op het moment dat de Klant zijn bestelling plaatst, zijn louter indicatief en niet bindend voor DEJOND nv. DEJOND nv bevestigt de actuele prijs in de orderbevestiging. Indien de actuele koopprijs verschilt van de prijs uit de prijslijst, heeft de Klant het recht om zijn bestelling binnen 24 uur na ontvangst van de orderbevestiging te annuleren.

2.2.6. Alle belastingen, nationale verzekeringsbijdragen, certificatie- en andere gelijkaardige kosten zijn voor rekening van de Klant.


3. LEVERINGSTERMIJNEN

3.1. Algemeen

3.1.1. De door DEJOND nv opgegeven leveringstermijnen zijn niet bindend, en doen dus geen recht op schadevergoeding, onder welke vorm ook, ontstaan indien er op een andere datum dan de vooropgestelde datum geleverd wordt.

3.2. Extra voorwaarden voor levering van blindklinkmoeren buiten België

3.2.1. De voorwaarden vermeld onder artikel 3.1. gelden onverminderd in geval van levering van blindklinkmoeren buiten België.

3.2.2. Voor het bepalen van het tijdstip van levering wordt verwezen naar artikel 4.1.1.


4. LEVERING

4.1. Algemeen

4.1.1. De levering en de aanvaarding geschieden in het magazijn van DEJOND nv binnen de vijf werkdagen na de schriftelijke kennisgeving door DEJOND nv aan de Klant dat de koopwaar geïndividualiseerd is.

4.1.2. De geïndividualiseerde koopwaar die in de magazijnen van DEJOND nv opgeslagen blijft na het verstrijken van de termijn vermeld in artikel 4.1.1, wordt behandeld , verzonden, vervoerd of opgeslagen op kosten van de Klant. DEJOND nv zal vanaf dan als bewaarnemer van de geïndividualiseerde koopwaar worden beschouwd. Partijen verklaren uitdrukkelijk dat artikel 1928 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek niet toepasselijk is, niettegenstaande recht van DEJOND nv om voor de opslag van de goederen een kost aan te rekenen. Dit artikel doet geen afbreuk aan het eigendomsrecht van DEJOND nv op deze koopwaar, zolang deze koopwaar niet integraal betaald is.

4.1.3. Niet-tijdig opgehaalde koopwaar

4.1.3.1. Indien de Klant de koopwaar niet heeft opgehaald op het overeengekomen tijdstip, gaan partijen akkoord dat de koopwaar aan het door hem opgegeven adres kan verzonden worden. DEJOND nv heeft de vrije keuze i.v.m. het vervoermiddel en de weg. De Klant aanvaardt zonder enig voorbehoud dat alle handelingen die hiermee verband houden, gelden als zijnde in zijn opdracht. Alle kosten en risico’s in verband met dit vervoer zijn ten laste en voor rekening van de Klant vanaf de overhandiging van de koopwaar door DEJOND nv aan de eerste vervoerder. DEJOND nv zal bij het organiseren van dit vervoer handelen als een commissionair van de Klant, waarbij uitdrukkelijk wordt bedongen dat DEJOND nv in het raam van deze commissieovereenkomst geen enkele vervoersopdracht op zich neemt. De artikelen 1999 en 2000 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing.

4.1.3.2. De verzekering van de risico’s die hieraan verbonden zijn , zal enkel op aangetekend schriftelijk verzoek en op de kosten van de Klant afgesloten worden.

4.1.3.3. De bepalingen van artikel 4.1.3 primeren op wat partijen waren overeengekomen indien de koopwaar tijdig zou zijn geleverd.

4.1.3.4. DEJOND nv is niet verplicht tot tussenkomst bij eventuele betwistingen omtrent de prestaties van derden.


4.2. Extra voorwaarden voor levering van blindklinkmoeren buiten België

4.2.1. De levering en de verzending van de goederen gebeurt EX WORKS (Incoterms 2000). De EX WORKS - locatie is Terbekehofdreef 55-59, 2610 Wilrijk, België. De Klant wordt geacht de goederen te hebben aanvaard op het ogenblik dat de goederen door de DEJOND nv worden afgegeven aan de eerste vervoerder.

4.2.2. DEJOND nv zal aan de Klant haar medewerking verlenen bij het verkrijgen van exportlicenties, indien dit noodzakelijk zou zijn. DEJOND nv kan evenwel nooit aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele weigering door de bevoegde overheid met de export van de blindklinkmoeren, om welke reden dan ook.

4.2.3 De kosten voor de verpakking van de goederen zijn ten laste van de Klant. Behoudens andersluidende schriftelijke instructies van de klant zal DEJOND nv de blindklinkmoeren op de gebruikelijke wijze verpakken. De Klant zal DEJOND nv ook tijdig inlichten van de etikettering of markering van de verpakking. Zonder voormelde schriftelijke instructies kan DEJOND nv op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een gebrekkige etikettering of markering van de verpakking.

4.2.4. De Klant aanvaardt een tolerantie van +/- 10 % op de te verzenden hoeveelheden.

4.2.5. Het eigendomsrecht van de goederen wordt overgedragen op de Klant vanaf het ogenblik dat de goederen zijn geleverd en de factuur met betrekking tot deze goederen integraal is betaald. In geval van gedeeltelijke betaling blijven de goederen die het voorwerp van de factuur uitmaken, integraal eigendom van DEJOND nv.

4.2.6. De Klant is verantwoordelijk voor het bezorgen aan DEJOND nv van de voor elke verzending relevante douanedocumenten, waardoor DEJOND nv de uitvoer van de goederen buiten de Europese Unie kan bewijzen en in regel is met de BTW- en exportwetgeving. De Klant zal DEJOND nv op eerste verzoek vergoeden voor alle schade die DEJOND nv zou lijden wegens het nalaten van de Klant, waaronder de invoerrechten (van welke aard ook), de BTW, de intresten en de verhogingen .


5. KLACHTEN

5.1. Algemeen

5.1.1. Klachten wegens zichtbare gebreken moeten aan DEJOND nv worden meegedeeld binnen de 5 dagen vanaf de levering van de goederen en dit per aangetekende brief aan de maatschappelijke zetel van DEJOND nv. De ingebruikname van de goederen impliceert de aanvaarding ervan en sluit een klacht wegens zichtbare gebreken uit, zelfs wanneer de ingebruikname van deze goederen gebeurt vóór het tijdstip van levering, zoals bepaald in deze algemene voorwaarden. Klachten wegens verborgen gebreken, moeten aan DEJOND nv worden meegedeeld binnen de 8 dagen vanaf de levering van de goederen, en dit per aangetekende brief aan de maatschappelijke zetel van DEJOND nv.

5.1.2. Elke klacht, betekend na verloop van de termijn zoals vastgelegd in artikel 5.1.1.,wordt als niet bestaande beschouwd.

5.1.3. Indien DEJOND nv de klacht als gegrond beschouwt, heeft DEJOND nv het recht om het ontbrekende stuk na te zenden of de gebrekkige koopwaar te vervangen. DEJOND nv kan in geen geval aangesproken worden tot betaling van enige vergoeding, op welke wijze ook. In geval voorgaande regeling, buiten zijn wil om door DEJOND nv onmogelijk kan worden uitgevoerd, wordt het gedeelte van de overeenkomst dat betrekking heeft op de gebrekkige koopwaar ontbonden zonder dat een van beide partijen aanspraak kan maken op enige schadevergoeding, onder welke vorm ook. In die hypothese betaalt DEJOND nv het reeds betaalde terug en zendt de Klant de reeds geleverde goederen terug, voor zover deze prijs en goederen betrekking hebben op het ontbonden gedeelte van de koopovereenkomst.

5.1.4. DEJOND nv neemt de nodige maatregelen om de leveringstermijnen te eerbiedigen, doch de leveringstermijnen, zoals vermeld op de offertes, orderbevestigingen, bestelbons en facturen zijn louter indicatief en geenszins bindend en kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

5.1.5. Een vertraging in de levering, uitgevoerd door DEJOND nv en/of haar aangestelde kan geenszins aanleiding geven tot enige vergoeding, onder welke vorm ook. Evenmin kan een vertraging in de levering, uitgevoerd door DEJOND nv en/of haar aangestelde aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst.

5.2. Wat blindklinkmoeren betreft

5.2.1. Alle vorderingen voor zichtbare en onzichtbare gebreken moeten aan DEJOND nv meegedeeld worden en dit per aangetekende brief aan de maatschappelijke zetel van DEJOND nv binnen de 60 dagen na leveringsdatum. Binnen dezelfde termijn moet de Klant aan DEJOND nv de volgende informatie bezorgen:
- stalen van de afgekeurde goederen met vermelding van het (de) batchnummer(s) voor onderzoek door de kwaliteitsafdeling van DEJOND nv,
- alle informatie en details aangaande de afgekeurde goederen.

5.2.2. Elke klacht, meegedeeld na verloop van de termijn zoals vastgelegd in artikel 5.2.1.wordt als niet bestaande beschouwd. Worden eveneens als niet bestaande beschouwd alle tijdig ingediende klachten waarvan de in artikel 5.2.1 vermelde informatie geheel of gedeeltelijk ontbreekt.

5.2.3. DEJOND nv start vervolgens een interne klachtenprocedure. Indien de klacht gegrond is en aanvaard wordt door DEJOND nv, zal DEJOND nv de Klant een hoeveelheid goederen bezorgen gelijk aan het aantal gebrekkige goederen.

5.2.4. De voorwaarden vermeld onder de artikelen 5.1.4. en 5.1.5. gelden onverminderd in geval van levering van blindklinkmoeren.


6. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Algemeen

6.1.1 DEJOND nv is buiten hetgeen bepaald is in artikel 5 tot geen enkele andere garantie of
schadevergoeding gehouden.

6.1.2 DEJOND nv is niet aansprakelijk voor:
- fouten of defecten voortkomend uit een ontwerp gecreëerd door de Klant of derden,
- fouten of defecten volledig of deels voortkomend uit de normale slijtage van eender welk stuk of uit de beschadiging of een ongeval veroorzaakt door de Klant of derden,
- elk afwijkend of ongewoon gebruik van de goederen of eender welk gebruik dat niet in overeenstemming is met het opgegeven doel van de goederen, de normale gang van zaken of de richtlijnen en aanbevelingen van DEJOND nv,
- elk verlies van naspeurbaarheid van de goederen door de Klant of derden.

6.1.3 De Klant is verantwoordelijk voor het kiezen van een product dat aan zijn technische vereisten en toepassingsproces, waar bruikbaar, zal voldoen en voor het nakijken of het product geschikt is voor de geplande toepassing. DEJOND nv raadt de Klant aan om steeds op voorhand enkele testen met het passende product in de specifieke toepassing uit te voeren.


6.2. Wat blindklinkmoeren betreft

6.2.1. De voorwaarden vermeld onder artikel 6.1. gelden onverminderd in geval van levering van blindklinkmoeren.

6.2.2. DEJOND nv is uitsluitend verantwoordelijk en kan uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor de technische specificaties van de producten als dusdanig, dit wil zeggen dat DEJOND nv uitsluitend verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de Tubtara® blindklinkmoeren, maar niet voor het gebruik van de Tubtara® blindklinkmoeren, noch voor de toepassing ervan.

6.2.3. DEJOND nv zal zich inspannen om zoveel mogelijk volgens de vraag van de Klant te leveren.


7. OVERMACHT

7.1 Als overmachtsituaties die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen, gelden onder meer :
- natuurrampen, aardbevingen, stormen, brand, overstromingen enz.
- gewapende conflicten, oorlogen, conflicten, terroristische aanslagen,
- arbeidsgeschillen, totale of gedeeltelijke stakingen die DEJOND nv treffen,
- arbeidsgeschillen, totale of gedeeltelijke stakingen die de leveranciers, dienstverleners, transporteurs van DEJOND nv treffen,
- arbeidsgeschillen, totale of gedeeltelijke stakingen die de postbedeling, publieke diensten enz. treffen,
- arbeidsongevallen, machinebreuk, ontploffingen,
- mobilisatie, inbeslagneming, embargo, verbod op deviezenoverdracht,
- algemene schaarste aan grondstoffen, beperkingen in het energieverbruik.

7.2 De partij die zich op overmacht beroept, moet de andere partij van het intreden, alsook van het aflopen daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen per aangetekende brief aan de maatschappelijke zetel.

7.3 Het ontstaan van een overmachtsituatie bevrijdt zowel DEJOND nv als de Klant.

7.4 Partijen zijn definitief bevrijd van hun verbintenissen uit hoofde van de overeenkomst indien de overmachtsituatie langer dan twee maanden aanhoudt.

7.5 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door eender welke overmachtsituatie, dan zal de uitvoeringstermijn van de overeenkomst daaraan worden aangepast, op voorwaarde dat de partij die met de vertraging geconfronteerd wordt, de andere partij onmiddellijk op de hoogte brengt per aangetekende brief aan de maatschappelijke zetel van de gebeurtenis en alle redelijke stappen onderneemt om de vertraging in te korten.


8. EIGENDOMSRECHT

8.1. Alle intellectuele eigendomsrechten en alle know-how voortkomend uit de uitvoering van de bestelling, blijven steeds eigendom van DEJOND nv.

8.2. Gereedschappen geproduceerd of aangeschaft door DEJOND nv, in het bijzonder voor uitvoering van de overeenkomst blijven eigendom van DEJOND nv.


9. BETALINGEN

9.1. Voorwaarden voor leveringen in België

9.1.1. Alle facturen zijn betaalbaar op de zetel van de DEJOND nv. Bij gebreke aan betaling op de vervaldatum vermeld op de factuur is de Klant van rechtswege en zonder bijkomende ingebrekestelling verwijlintresten à rato van 12% verschuldigd op het saldo van de niet betaalde facturen bovenopeen schadevergoeding verschuldigd à rato van 12% van voormeld saldo met een minimum van 500,00 euro. Voor de berekening van de intresten wordt elke begonnen maand als een volledige maand beschouwd.

9.1.2. De eventuele van toepassing zijnde belastingen en heffingen van welke aard ook, zijn voor rekening van de Klant.

9.1.3. In het geval de Klant de overeenkomst éénzijdig beëindigt, komt DEJOND NV het recht toe ofwel de gedwongen uitvoering van de overeenkomst ofwel de ontbinding van de overeenkomst te vorderen met inbegrip van een schadevergoeding, die wordt begroot op minimum 15% van de hoofdsom van de verkoopprijs, met een minimum van 1.000,00 euro.

9.2. Extra voorwaarden voor levering van blindklinkmoeren buiten België

9.2.1. De betaling dient op voorhand te geschieden.


10. GESCHILLEN

10.1. Iedere betwisting aangaande de overeenkomst tussen DEJOND nv en de Klant valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.

10.2. De overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.


Back to top

 

 

 

download onze
algemene voorwaarden in pdf

Dejond NV
Terbekehofdreef 55-59
BE-2610 Wilrijk

T +32 3 820 34 11
F +32 3 820 35 11
info@dejond.com

B.T.W. BE0404.943.722
RPR Antwerpen

Kwaliteitsbeheer

Privacyverklaring
Juridische verklaring website

Algemene verkoopsvoorwaarden
Algemene aankoopvoorwaarden

Metalen
T +32 3 820 34 11
F +32 3 820 35 11
info@dejond.com

Bouwsystemen
T +32 3 820 34 43
F +32 3 820 35 43
buildingsystems@dejond.com

Bevestigingssystemen
T +32 3 820 34 33
F +32 3 820 35 70
fasteningsystems@dejond.com

Tubtara blindklinkmoeren
T +32 3 820 34 36
F +32 3 820 35 36
tubtara@dejond.com

Openingsuren afhaling magazijnen:

ma-do: 8u tot 12u en 13u tot 16u
vrij: 8u tot 12u en 13u tot 14u30


Openingsuren kantoren:

ma-do: 8u tot 12u30 en 13u tot 17u
vrij: 8u tot 12u30 en 13u tot 16u